Όροι & Προυποθέσεις

 

Γενικά

Η Παναγόπουλοι ΑΦΟΙ εκτιμά το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της. Σας ζητάμε και σας συνιστούμε έντονα να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης, πριν να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους.

Ο παρών ιστότοπος και τυχόν δευτερεύοντες ιστότοποί του (από κοινού ο «Ιστότοπος») δημοσιεύεται και διατηρείται από την Dynacomp A.E.B.E. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς υπόκειται σε μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Παναγόπουλοι ΑΦΟΙ (η «Συμφωνία»). Οι όροι της Συμφωνίας («Όροι») είναι οι εξής: Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε , κατανοήσατε και συμφωνείτε με τους Όρους και με όλα τα σχετικά έγγραφα. Είναι σημαντικό να τους διαβάσετε προσεκτικά. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και με όλα τα συναφή έγγραφα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

 

Εκχώρηση αδείας

Δυνάμει των Όρων που τίθενται με την παρούσα Συμφωνία, η Παναγόπουλοι ΑΦΟΙ σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής του παρόντος Ιστοτόπου και των έργων που συμπεριλαμβάνει. Συμφωνείτε ότι δεν θα διακόψετε ούτε και θα επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία του Ιστοτόπου με κανέναν τρόπο. Η Παναγόπουλοι ΑΦΟΙ σας επιτρέπει να βλέπετε και να μεταφορτώνετε τις πληροφορίες («Έργα») στο Ιστότοπο μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιώματος στα Έργα και σε αντίγραφα των Έργων και υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς: 1) πρέπει να διατηρήσετε, σε όλα τα αντίγραφα των Έργων που μεταφέρατε στον υπολογιστή σας, κάθε ενημερωτικό κείμενο που αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας που περιέχονται στα Έργα, 2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τα Έργα, ούτε και να αναπαράγετε ή να τα προβάλλετε δημοσίως, να προβείτε σε δημόσια εκτέλεσή τους ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τα Έργα ή να τα κοινοποιήσετε για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς• τέλος, 3) δεν επιτρέπεται να χορηγήσετε τα Έργα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός αν τον ενημερώσετε και συμφωνήσει ότι αποδέχεται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν δυνάμει των παρόντων Όρων. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους επιπρόσθετους περιορισμούς που προβάλλονται στον Ιστότοπο όπως ενδέχεται να ενημερωθούν από καιρού εις καιρόν.

 

Εγγυήσεις χρήστη

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των διατάξεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και ότι θα συμμορφωθείτε με όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές πολιτικές και κανόνες του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να: (α) διαδώσετε ανεπιθύμητη ή αυτόκλητη επικοινωνία, (β) προσποιηθείτε ότι είστε η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ή κάποιος άλλος ή επιτρέψετε σε κάποιον τρίτο να προσποιηθεί ότι είναι εσείς, (γ) πλαστογραφήσετε επικεφαλίδες ή να διαχειριστείτε με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση περιεχομένου το οποίο μεταδίδεται μέσω του Ιστοτόπου, (δ) δηλώσετε ψευδώς τη σχέση σας με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (ε) ενεργήσετε κατά τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, (στ) προβείτε σε ενέργειες που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία, (ζ) δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε υλικό το οποίο παραβιάζει ή αθετεί κατά κάποιον τρόπο τα δικαιώματα άλλων ή είναι παράνομο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή άλλως απαράδεκτο ή περιέχει έμμεση ή άμεση διαφήμιση όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες ή (η) συγκεντρώσετε ή αποθηκεύσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άλλους χρήστες, εκτός αν οι εν λόγω χρήστες παράσχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους.

 

Αλλαγές

Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ διατηρεί το δικαίωμα, βάσει της αποκλειστικής της διακριτικής ευχέρειας, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τυχόν μέρος της παρούσας Συμφωνίας ολικά ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία θα ισχύουν από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο. Η συνέχεια της χρήσης του Ιστοτόπου μετά από την ανακοίνωση των αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία θεωρείται ως αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, εμπιστευτικών πληροφοριών, δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων και δικαιωμάτων σε σήματα και σχέδια, καταχωρημένα και μη) του Ιστοτόπου ανήκουν στην ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ή στους δικαιούχους της. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την καλή φήμη και αναγνωρισιμότητα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μέσω της χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ θα θεωρούνται ότι ανήκουν στη ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ. Ο παρών Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των Έργων, αποτελεί αντικείμενο προστασίας μέσω των διατάξεων που αφορούν την πνευματικής ιδιοκτησία και προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από διατάξεις διεθνών συνθηκών. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των Έργων, και ότι θα αποτρέψετε οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη αντιγραφή των Έργων. Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ δεν σας παρέχει ρητά ή σιωπηρά οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με την νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά μυστικά. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, και κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε σήματα , εμπορικές επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, ονόματα ιστοχώρου της ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ.

 

Άλλοι ιστότοποι

Για τη δική σας εξυπηρέτηση, ο Ιστότοπος μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους στο Διαδίκτυο οι οποίοι ανήκουν, δημοσιεύονται και συντηρούνται από τρίτους. Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ δεν αναλαμβάνει να παρακολουθεί ή να εξετάζει το Περιεχόμενο των ιστοτόπων των εν λόγω τρίτων, ούτε και φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων.

Εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων

Παρόλο που προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών και τη συνεχή διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου, η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΓΝΩΜΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΓΝΩΜΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΔΗΛΩΣΗ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΥΧΟΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ. Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΡΙΤΩΝ.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές ή διασταυρωμένες παραπομπές σε προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. της ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ, οι οποίες δεν ανακοινώνονται ή δεν διατίθενται στη χώρα σας. Δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν εγγυήσεις για την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή, οι ειδικές απαιτήσεις και ή η διαθεσιμότητα και ανάλογες παραπομπές δεν υπονοούν ότι η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ προτίθεται να ανακοινώσει τα εν λόγω προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. στη χώρα σας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο για πλήρεις λεπτομέρειες όσον αφορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κ.λπ., οι οποίες ενδέχεται να είναι στη διάθεσή σας, καθώς και για παραγγελίες. Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ διατηρεί το δικαίωμα, βάσει της αποκλειστικής της διακριτικής ευχέρειας, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή/ και να αφαιρέσει οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία κ.λπ. ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

Λογισμικό

Κάθε λογισμικό που είναι διαθέσιμο προς λήψη μέσω του ιστοτόπου («Λογισμικό) προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκει στην ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ή/ και τους προμηθευτές της.

Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους εκχώρησης άδειας τελικού χρήστη, εάν υφίστανται και οι οποίοι συνοδεύουν ή συμπεριλαμβάνονται στο Λογισμικό («Άδεια Χρήσης»). Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης, το Λογισμικό διατίθεται προς λήψη αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τους τελικούς χρήστες. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού που δεν συμμορφώνεται με την Άδεια Χρήση ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

 

Περιορισμός Ευθύνης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΣΟΔΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ), Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΟΦΕΙΛΕΙΤΑΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΕ ΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΗΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΑΝΑΓOΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΡΟΝΟ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΡΙΤΩΝ.

 

Νομική δήλωση

Ο παρών Ιστότοπος ελέγχεται, λειτουργεί και διοικείται από την Dynacomp A.E.B.E.. Η Dynacomp A.E.B.E. δεν δηλώνει ότι τα υλικά του παρόντος Ιστοτόπου είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλα μέρη εκτός της Ελλάδας. Απαγορεύεται η πρόσβαση στον Ιστότοπο από χώρες όπου τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θεωρούνται παράνομα. Εάν επισκεφτείτε τον Ιστότοπο από περιοχές εκτός της Ελλάδας, είστε υπεύθυνος για την τήρηση όλων των τοπικών νόμων. Τα δικαστήρια Πατρών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την πρωτοβάθμια εκδίκαση οποιασδήποτε διαφωνίας σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

Το παρόν ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 13/02/14.